Utlandet


Turkey
1000000 Lira  
  1997 KM.1098 0 1,22 gram 999 gold. Mintage 10655 kr 1 000,-